Product Details Portlet

VX-5 小型基本开关

高接触可靠性及低负荷动作的小型开关

  •  从微小负载到5A型品种丰富多样,和V系列小型基本 开关形状相同。
  •  独特的内部机构在低负载动作中也能确保良好的接点接触力。可用于较轻物体的检测。
RoHS 指令
Model 2D/3D CAD
VX-5-1A2 Download
VX-5-1A3 Download
VX-5-1C22 Download
VX-5-1C23 Download
VX-5-2A2 Download
VX-5-2A3 Download
VX-5-2C22 Download
VX-5-2C23 Download
VX-5-3A2 Download
VX-5-3A3 Download
VX-5-3C22 Download
VX-5-3C23 Download
VX-51-1A3 Download
VX-51-1C23 Download
VX-52-1A3 Download
VX-52-1C23 Download
VX-52-3A3 Download
VX-53-1A3 Download
VX-53-1C23 Download
VX-53-2A3 Download
VX-53-3C23 Download
VX-54-1A3 Download
VX-54-1C23 Download
VX-54-2A3 Download
VX-54-3A3 Download
VX-54-3C23 Download
VX-55-1A3 Download
VX-55-1C23 Download
VX-56-1A3 Download
VX-56-1C23 Download
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。