Product Details Portlet

VX-01 小型基本开关

高接触可靠性及低负荷动作的小型开关

  •  从微小负载到5A型品种丰富多样,和V系列小型基本 开关形状相同。
  •  独特的内部机构在低负载动作中也能确保良好的接点接触力。可用于较轻物体的检测。
RoHS 指令
Model 2D/3D CAD
VX-01-1A2 Download
VX-01-1A3 Download
VX-01-1C22 Download
VX-01-1C23 Download
VX-01-2A2 Download
VX-01-2A3 Download
VX-01-2C22 Download
VX-01-2C23 Download
VX-01-3A2 Download
VX-01-3A3 Download
VX-01-3C22 Download
VX-01-3C23 Download
VX-011-1A3 Download
VX-011-1C23 Download
VX-012-1A3 Download
VX-012-1C23 Download
VX-012-3A3 Download
VX-012-3C23 Download
VX-013-1A3 Download
VX-013-1C23 Download
VX-013-2C23 Download
VX-013-3A3 Download
VX-013-3C23 Download
VX-014-1A3 Download
VX-014-1C23 Download
VX-014-2A3 Download
VX-014-2C23 Download
VX-014-3A3 Download
VX-015-1A3 Download
VX-015-1C23 Download
VX-015-2A3 Download
VX-015-3C23 Download
VX-016-1A3 Download
VX-016-1C23 Download
VX-016-2C23 Download
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。