Product Details Portlet

XC6D DIN连接器(电缆连接器)

扩展DIN连接器用途的电缆连接连接器

 • 备用扁平电缆连接与散线连接两种连接器,可根据用途进行选择。
 • 使用扁平电缆连接连接器(XC6D、XC6H),可实现VME总线结构(菊花链)、背板结构。
 • 散线连接用连接器(XC6V)采用压接触点、分割型触点块,大量减少了配线工时。
  RoHS 指令
  注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。
  形状 插座* 溢放口

  20110908


  20110908
  极数 型号 最小包装单位(个) 型号 最小包装单位(个)
  64(无中间列) XC6D-6421 30 XC6T-644 500

  额定值/性能

  项目                                                  型号 XC6D XC6H XC6V 备注
  额定电流 1A 0.65A 最大3A
  额定电压 AC 250V AC 100V AC 300V
  接触电阻 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下时)
  绝缘电阻 103MΩ以上(DC 500V时)
  耐电压 AC 500V AC 300V AC 650V 1min(漏电流1mA以下)
  综合插入力 极数Χ0.59N以下
  单体拔出力 0.15N以上(t=0.56mm,以测试仪测试时)
  插拔寿命 200次
  使用温度范围 —55~+105℃ (低温时不结冰)

  插座
  XC6D-6421
  20110908
  20110908
  20110908

  溢放口
  XC6T-644
  20110908
  20110908
  20110908

  ▇ 扁平电缆(单位:mm)
  ●1.27mm间距/扁平电缆(XC6D用)
  标准型
  XY3A-6401
  20110908

  编带型
  XY3A-6402
  20110908

  彩色芯线型
  XY3A-6403
  20110908