Product Details Portlet

A6A 旋转DIP开关

可以配合操作方法进行选择的旋转型

  • 上面、侧面2个方向操作的圆锥型、可以通过长轴从面板进行操作的轴型、以及平型,具备各种型号的全系列产品。
  • 摺动部固定,根据印刷基板旋转方式,可以取得安定的接触可靠性。
  • 相当于密封构造IP64(IEC-60529)防止焊剂浸入,即使在尘埃较多或有水的地方使用也能确保高接触可靠性。
RoHS 指令
Model 2D/3D CAD
A6A-10C Download
A6A-10CF Download
A6A-10CS Download
A6A-10CW Download
A6A-10R Download
A6A-10RF Download
A6A-10RS Download
A6A-10RW Download
A6A-16C Download
A6A-16CF Download
A6A-16CS Download
A6A-16CW Download
A6A-16R Download
A6A-16RF Download
A6A-16RS Download
A6A-16RW Download
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。
种类 
类型(转子颜色)
位置数
输出码
包装单位
圆锥型(黑) 平型(白) 辅型(白) 轮型(白、黑轮)
10
实码
100 A6A-10R A6A-10RF A6A-10RS A6A-10RW
补码
A6A-10C A6A-10CF A6A-10CS A6A-10CW
16
实码
A6A-16R A6A-16RF A6A-16RS A6A-16RW
补码
A6A-16C A6A-16CF A6A-16CS A6A-16CW
注: 1. 希望有特殊的标注或标记,请向本公司销售人员申请。
  2. 订购数量必须为包装单位的整数倍。
额定值/性能
额定值(阻性负载)
0.1 A 28V DC, 1 mA (最小电流) 5V DC
使用环境温度
–10 ~ +70ºC 60%RH以下. (无结冰、无凝露)
使用环境湿度
45% ~ 85%RH ( +5 ~ +35°C)
绝缘电阻
10MΩ以上(以DC250V绝缘电阻计测量)
接触电阻(初始值)
200 mΩ以下
保护结构
内部密封 (IEC IP64)
振动
误动作: 10 ~ 55 Hz, 1.5-mm 双振幅
冲击
误动作: 300 m/s2 以上
电气寿命
2,000 步以上
清洗
保护结构
内部密封 (IEC IP64)
操作力
1.18 ~ 2.45 × 10−2 N·m {1.2 ~ 2.5 gf·m}
重量
圆锥型:约 0.8 g
平型:约 0.7 g
轴型:约 0.8g
轮型: 约 1.0g
 
输出码表
10位置
A6A
注: "" 标记的是内部开关为ON状态。
16位置
A6A
注: ""标记的是内部开关为ON状态。
外形尺寸
(单位: mm)
圆锥型, 10 位置
A6A-10R
A6A-10C
A6A:Dimensions1
img
注: 上述的各种机型外形尺寸,没有指定部分的公差为±0.4mm。
 
圆锥型, 16 位置
A6A-16R
A6A-16C
A6A:Dimensions2
img
 
平型, 10位置
A6A-10RF
A6A-10CF
A6A:Dimensions3
img
 
平型, 16 位置
A6A-16RF
A6A-16CF
A6A:Dimensions4
img
 
轴型, 10 位置
A6A-10RS
A6A-10CS
A6A:Dimensions5
img
 
轴型, 16 位置
A6A-16RS
A6A-16CS
A6A:Dimensions6
img
 
轴型, 10 位置
A6A-10RW
A6A-10CW
A6A:Dimensions7
img
 
轴型, 16位置
A6A-16RW
A6A-16CW
A6A:Dimensions8
img
注: 上述的各种机型外形尺寸,没有指定部分的公差为±0.4mm。
 

印刷基板加工尺寸 (Top View)
(单面基板, t = 1.2 to 1.6)


内部构造
接点结构(顶视图)

注意事项

为了正确使用,请务必阅读所有DIP开关通用的注意事项。