Product Details Portlet

A6SN 滑动型DIP开关

具有高接触可靠性的表面安装滑动型拨动开关

  • 采用刀刃型高压接点机构,确保了高可靠性。
  • 备有可以清洗的不带密封带型。
  • 带密封带型可以吸附到自动贴装机上。
  • 1到10极的型号可满足广泛的需求。
  • 100件压花包装型推荐用于满足灵活的需求。
RoHS 指令
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。
种类
固定杆装包装规格
类型
 
极数
最小包装单位
平型 凸型
1
100
A6SN-1101 A6SN-1104
2
60
A6SN-2101 A6SN-2104
3
45
A6SN-3101 A6SN-3104
4
35
A6SN-4101 A6SN-4104
5
30
A6SN-5101 A6SN-5104
6
25
A6SN-6101 A6SN-6104
7
20
A6SN-7101 A6SN-7104
8
20
A6SN-8101 A6SN-8104
9
15
A6SN-9101 A6SN-9104
10
15
A6SN-0101 A6SN-0104


压花带装包装规格(标准包装)*
类型
 
 
极数
平型
凸型(白)
标准 带密封带
最小包装单位  
最小包装单位  
最小包装单位  
2
750 A6SN-2101-P 750 A6SN-2102-P 700 A6SN-2104-P
3
A6SN-3101-P A6SN-3102-P A6SN-3104-P
4
A6SN-4101-P A6SN-4102-P A6SN-4104-P
5
A6SN-5101-P A6SN-5102-P A6SN-5104-P
6
A6SN-6101-P A6SN-6102-P A6SN-6104-P
7
A6SN-7101-P A6SN-7102-P A6SN-7104-P
8
A6SN-8101-P A6SN-8102-P A6SN-8104-P
9
A6SN-9101-P A6SN-9102-P A6SN-9104-P
10
A6SN-0101-P A6SN-0102-P A6SN-0104-P
注: 1. 订购数量必须为包装单位的整数倍。


压花带装(100件包装)
类型
 
 
极数
平型拨杆
凸型拨杆
标准 带密封带
每管数量  
每管数量  
每管数量  
2
100 A6SN-2101-R100 100 A6SN-2102-R100 100 A6SN-2104-R100
3
A6SN-3101-R100 A6SN-3102-R100 A6SN-3104-R100
4
A6SN-4101-R100 A6SN-4102-R100 A6SN-4104-R100
5
A6SN-5101-R100 A6SN-5102-R100 A6SN-5104-R100
6
A6SN-6101-R100 A6SN-6102-R100 A6SN-6104-R100
7
A6SN-7101-R100 A6SN-7102-R100 A6SN-7104-R100
8
A6SN-8101-R100 A6SN-8102-R100 A6SN-8104-R100
9
A6SN-9101-R100 A6SN-9102-R100 A6SN-9104-R100
10
A6SN-0101-R100 A6SN-0102-R100 A6SN-0104-R100
额定值/性能
额定值(阻性负载) DC24V 25mA
DC3.5V 10μA(最小电流)
使用环境温度 -30~+85℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露)
使用环境湿度 35% to 95% (at +5 to +35 °C)
绝缘电阻 100MΩ以上(以DC100V绝缘电阻计测量)
接触电阻(初始值) 200mΩ以下
耐电压 端子间 AC300V 1min
振动 误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击 误动作 490 m/s2 以上
寿命 电气 1,000次以上
清洗
保护结构 IEC IP40
操作力 0.98 ~ 7.9 N {100 ~ 806 gf}
重量 0.3 g (2 极)
0.55 g (4 极)
0.8 g (6 极)
1.05 g (8 极)
1.3 g (10 极)
外形尺寸
(单位: mm)
   
 
 
●平型
标准型
A6SN-img101
A6SN-img101-P
A6SN-img101-R100
带密封带型
A6SN-img102-P
A6SN-img102-R100

单极型侧面图


    平型
标准型
平型
带密封带型
 
●凸型
A6SN-img104
A6SN-img104-P
A6SN-img104-R100
印刷基板加工尺寸
(Top View)
凸型  

 
极数 平型拨杆 压花带装 压花带装(100件包装) A
标准  凸型拨杆 平型拨杆 凸型拨杆 平型拨杆 凸型拨杆
标准  带密封带 标准  带密封带
1 A6SN-1101 A6SN-1104 --- --- --- --- --- --- 4.48
2 A6SN-2101 A6SN-2104 A6SN-2101-P A6SN-2102-P A6SN-2104-P A6SN-2101-R100 A6SN-2102-R100 A6SN-2104-R100 7.0
3 A6SN-3101 A6SN-3104 A6SN-3101-P A6SN-3102-P A6SN-3104-P A6SN-3101-R100 A6SN-3102-R100 A6SN-3104-R100 9.6
4 A6SN-4101 A6SN-4104 A6SN-4101-P A6SN-4102-P A6SN-4104-P A6SN-4101-R100 A6SN-4102-R100 A6SN-4104-R100 12.1
5 A6SN-5101 A6SN-5104 A6SN-5101-P A6SN-5102-P A6SN-5104-P A6SN-5101-R100 A6SN-5102-R100 A6SN-5104-R100 14.6
6 A6SN-6101 A6SN-6104 A6SN-6101-P A6SN-6102-P A6SN-6104-P A6SN-6101-R100 A6SN-6102-R100 A6SN-6104-R100 17.2
7 A6SN-7101 A6SN-7104 A6SN-7101-P A6SN-7102-P A6SN-7104-P A6SN-7101-R100 A6SN-7102-R100 A6SN-7104-R100 19.7
8 A6SN-8101 A6SN-8104 A6SN-8101-P A6SN-8102-P A6SN-8104-P A6SN-8101-R100 A6SN-8102-R100 A6SN-8104-R100 22.3
9 A6SN-9101 A6SN-9104 A6SN-9101-P A6SN-9102-P A6SN-9104-P A6SN-9101-R100 A6SN-9102-R100 A6SN-9104-R100 24.8
10 A6SN-0101 A6SN-0104 A6SN-0101-P A6SN-0102-P A6SN-0104-P A6SN-0101-R100 A6SN-0102-R100 A6SN-0104-R100 27.3
注.上述的各种机型外型尺寸,没有指定部分的公差为±0.4mm。  
 
内部接线
内部连接图(Top View) 

注意事项

为了正确使用,请务必阅读所有DIP开关通用的注意事项。