Product Details Portlet

G5Q-EL3 印刷基板用功率继电器

高性能微型功率继电器

  •  符合IEC/EN 60335-1。
  •  线圈绝缘类型: F级(UL1446)
  •  非常适合具有30A高浪涌电流的电机开关3A,符合IEC/EN 60079-15。
RoHS 指令
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。

 

      接点结构         防护构造                  型号        额定线圈电压       最小包装单位
           1a        塑料密封型        G5Q-1A4-EL3-HA

            DC5V

            DC12V

            DC24V

        100个/托盘